Regulamin konkursu
“PODRÓŻ Z DAFI”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Organizatorem Konkursu jest Formaster Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kielcach, Fabryczna 24, 25-818 Kielce, KRS: 0000080942, NIP: 959-01-22-245 REGON: 290670483, kapitał zakładowy w wysokości 9.313.000.000 zł objęty w całości.

Definicje:

 • Konkurs: Konkurs pod nazwą „Podróż z Dafi” prowadzony w serwisie społecznościowym Instagram na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dzień roboczy: każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.
 • Regulamin: regulamin Konkursu „Podróż z Dafi”.
 1. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od 22 marca 2022 r. do 31 marca  2022 r włącznie. z zastrzeżeniem, że okres ten nie obejmuje przyznania i wysyłki nagród oraz rozpatrywania ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych.

2.2. Konkurs jest organizowany wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie działania portalu społecznościowego Instagram (pod adresem internetowym http://www.instagram.com). Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość publikacji informacji o Konkursie, o jego przebiegu oraz o jego wynikach także na profilach Zleceniodawcy działających za pośrednictwem portalu Facebook (pod adresem internetowym http://www.facebook.com).

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają aktywne konto w serwisie Instagram.

3.2 Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.

 

3.3. W Konkursie nie mogą brać uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Formaster S.A.  W Konkursie nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 1. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

4.1. Realizacja zadania konkursowego polega na jak najciekawszym i kreatywnym odpowiedzeniu na pytanie: Gdybyś mógł/mogła wyruszyć w każdy zakątek świata – które miejsce na Ziemi być wybrał(a) i dlaczego.

4.2. Odpowiedź na pytanie musi zostać opublikowana w komentarzu pod postem konkursowym.

4.3. Każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu maksymalnie jeden raz. W przypadku pozostawienia więcej niż jednego komentarza, w Konkursie udział bierze pierwszy pozostawiony komentarz z najwcześniejszą datą publikacji.

4.4. Komentarze zgłoszone do Konkursu, nie mogą zawierać treści niecenzuralnych, obraźliwych, pornograficznych, propagujących przemoc lub mogących naruszać dobra osobiste Organizatora, Zleceniodawcy, innych Uczestników, czy też osób lub podmiotów trzecich.

4.5. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię marki Dafi,  Organizatora oraz podmiotów i marek promujących produkty konkurencyjne w stosunku do produktów sprzedawanych pod marką Dafi, a także wypowiedzi propagujących nazizm, rasizm, komunizm, czy terroryzm, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.

4.6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie na każdym jego etapie poprzez wysłanie na adres Organizatora – [email protected] w wiadomości e-mail oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która to pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

 

 1. NAGRODY

5.1   Nagrodami w Konkursie są:

 1. butelka termiczna Dafi z grawerem (logo podróży Mateusza Waligóry),
 2. książka „Szlak Wisły” Mateusza Waligóry i Dominika Szczepańskiego,

łącznie zwanych „Nagrodami”.

 

5.2. Uczestnik uprawniony do odbioru Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji, zawierającej wskazanie Uczestnika, a także poprzez przesłanie prywatnej wiadomości w ramach serwisu Instagram. Po ogłoszeniu wyników Konkursu taki Uczestnik winien skontaktować się z Organizatorem, wypełniając formularz znajdujący się pod linkiem, który otrzymał od Organizatora w ramach wiadomości prywatnej (dalej: ,,Zgłoszenie wygranej”).

 

 1. PRZYZNAWANIE NAGRÓD I PUBLIKACJA WYNIKÓW

 

6.1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokonuje trzyosobowa komisja konkursowa zwana dalej „Komisją” składająca się z przedstawicieli Organizatora.

6.2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbywa się w dniach 1 – 10 kwietnia 2022 r. w siedzibie Organizatora spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń konkursowych. Przez prawidłowe zgłoszenie należy rozumieć zgłoszenie zgodne z Regulaminem.

6.3. Komisja przy wyborze najlepszych zadań konkursowych bierze pod uwagę pomysłowość i kreatywne ujęcie tematu w realizacji Zadania Konkursowego.

6.4. Komisja nagrodzi 1 najlepsze zadanie konkursowe.

6.5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Organizatora w ramach serwisu Instagram najpóźniej do dnia 15.04.2022 roku do godz. 23:59.

6.6. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane Zwycięzcy do 30 kwietnia 2022 r., przesyłką kurierską na adres podany przez Zwycięzcę.

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych adresowych ani za ich dezaktualizację przed odbiorem Nagrody.

6.8. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą w celu ustalenia szczegółów związanych z wysyłką Nagrody.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

 

7.1. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do zdania stanowiącego realizację zadania konkursowego dalej „Dzieło”, które zgłasza do Konkursu w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Regulaminu.

7.2. Uczestnik oświadcza, że Dzieło nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, niczyich praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich.

7.3. Prawa majątkowe do Dzieła nie są obciążone prawem osób trzecich.

7.4. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie Dzieła na profilu Instagram Organizatora.

7.5. Uczestnik będący Zwycięzcą udziela Formaster S.A. niewyłącznej licencji do Dzieła stworzonego w ramach Konkursu na następujących polach eksploatacji:

 1. do utrwalania i zwielokrotniania Dzieła, w tym wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym zapisu magnetycznego, cyfrowego oraz elektronicznego, w całości lub fragmentami,
 2. do wprowadzania Dzieła do pamięci komputera oraz innych urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń mobilnych i zapisywanie w ich pamięci,
 3. do rozpowszechniania Dzieła w taki sposób by każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności rozpowszechnianie i publikowanie za pośrednictwem sieci Internet w całości lub fragmentami , a także w social mediach Formaster S.A. w szczególności na Facebooku, Instagramie oraz TIK-TOKu w całości lub w części.

 

7.6. Koszt udzielenia licencji został uwzględniony w wartości wydanej Nagrody i za jej udzielenie nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

7.7. Licencja do każdego Dzieła zostaje udzielona od momentu opublikowania Dzieła na profilu Organizatora na Instagramie .

 

 1. REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail Organizatora: [email protected].

8.2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.

8.3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 7 dni.

8.4. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej w zależności od tego w jakiej formie nastąpiło zgłoszenie reklamacji.

8.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

9 DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

9.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

9.2. Administratorem danych osobowych jest Formaster Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kielcach (25-818),  ul. Fabryczna 24.

9.3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników dokonywane będzie w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. a) w celu przeprowadzenia Konkursu „Podróż z Dafi” (zgodnie z Regulaminem), w szczególności w celu wydania nagród przewidzianych w Konkursie na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art. 6 lit. f RODO);
 2. b) w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, związanych z wydaniem nagród w Konkursie – na podstawie odpowiednich przepisów prawa (art. 6 list c RODO);
 3. c) w celu niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń administratora danych wobec Uczestników Konkursu – na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych art. 6 lit. f RODO).

9.4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu  oraz okres niezbędny do jego rozliczenia określonego w regulaminie, w szczególność w  celu wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków podatkowych przez administratora danych związanych z wydaniem nagród w Konkursie oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń administratora danych wobec Uczestników związanych przetwarza będą przez czas niezbędny to ich realizacji określony odrębnymi przepisami prawa.

9.5. Uczestnicy mają prawo:

 1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem ust. 10.6.
 2. wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych.

 

9.6 Żądanie przez Uczestnika usunięcia jego danych osobowych zgodnie z ust.
10.5. lit a) jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie, a jeżeli żądanie usunięcia nastąpiło po zdobyciu przez Uczestnika Nagrody a przed jej wysłaniem, wówczas Uczestnik traci do niej prawo, a nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatowa i w siedzibie Organizatora.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Uczestnicy w sprawie Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

 

 • Nagrody co do których Uczestnicy utracili prawo z przyczyn wskazanych w Regulaminie pozostają w dyspozycji Organizatora.

 

Regulamin konkursu Podroz z Dafi Instagram ( Do pobrania )