Pravila o privatnosti i zaštiti osobnih podataka

Ova pravila o privatnosti i zaštiti osobnih podataka („Pravila o privatnosti i zaštiti osobnih podataka“) primjenjivat će se na obradu osobnih podataka svih korisnika internetske usluge na sljedećim adresama:  http://www.formaster.com, http://blog.dafi.pl/, https://dafi.pl, http://www.salon.dafi.pl/, https://dafi.info/, http://wodazmagnezem.pl/, ogrzewacze.dafi.pl, http://dafiheaters.com/, dbamosmak.pl/, http://jakdwiekrople.pl/, http://dafisystems.pl ili https://sklep.dafi.pl (online trgovina), korisnika mobilne aplikacije “My Dafi” i ostalih kategorija osoba navedenih u ovim Pravilima, a od strane društva:

 1. Formaster S.A. sa sjedištem u Kielceu (25-818), ul. Fabryczna 24, upisanog u registar trgovačkih društava koji vodi Okružni sud u Kielceu, 10. odjel za trgovačka društva nacionalnog sudskog registra pod KRS brojem: 0000080942, NIP [Identifikacijski porezni broj]: 9590122245, REGON [Broj iz nacionalnog registra poslovnih subjekata]: 290670483 (dalje u tekstu: „Pružatelj usluge“);

– dalje u tekstu: „Voditelj obrade“.

 1. Definicije
 • Osobni podatak – je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (“osobu na koju se podatak odnosi”); fizička osoba čiji se identitet može utvrditi je osoba čiji se identitet može izravno ili neizravno utvrditi posebice uz pomoć identifikatora, kao što su ime i prezime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, internetski identifikator, ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, genetski, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet;
 • GDPR – Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.
 • Usluga – internetska usluga u okviru domene com ili domene dafi.pl ili drugih domena navedenih u ovim pravilima o privatnosti i zaštiti osobnih podataka.
 • Aplikacija – mobilna aplikacija Pružatelja usluge pod nazivom „My Dafi”.
 • Korisnik – svaka fizička osoba koja pristupa Usluzi, upotrebljava Aplikaciju ili jednu ili više usluga ili funkcija koje nudi Pružatelj usluge.
 • Uređaj – označava elektronički uređaj putem kojeg Korisnik pristupa mrežnim stranicama Usluge ili Aplikaciji.
 1. Opće odredbe
 2. Kako bismo osigurali zaštitu osobnih podataka koje nam povjeravate, pripremili smo interne postupke i upute kojima je cilj spriječiti neovlaštenim osobama pristup vašim osobnim podacima. Nadziremo njihovu provedbu i kontinuiramo provjeravamo njihovu usklađenost sa svim relevantnim zakonskim aktima tj. Uredbom GDPR, zakonom od 10. svibnja 2018. o zaštiti osobnih podataka (poljski Službeni list iz 2018., stavka 1000. s naknadnim izmjenama i dopunama), zakonom od 18. srpnja 2002. o pružanju usluga putem elektroničkih sredstava (pročišćeni tekst, poljski Službeni list iz 2019. , stavka 1219. s naknadnim izmjenama i dopunama), kao i sa svim drugim zakonskim propisima koji se uobičajeno primjenjuju.
 3. Usluga obuhvaća prikupljanje podataka o Korisnicima i njihovom ponašanju na sljedeći način:
 • putem informacija koje pruža Korisnik ili
 • kroz pohranu datoteka kolačića.
 1. Osobni podaci koje pruža Korisnik kao dio posebnog obrasca koji se ispunjava vezano za upotrebu Usluge ili Aplikacije obrađivat će se isključivo u svrhu koja proizlazi iz funkcije tog obrasca npr. radi provedbe procesa upravljanja informacijama o kontaktu. S njima će se postupati na povjerljiv način te se neće stavljati na raspolaganje neovlaštenim osobama.
 2. Kao dio Usluge i Aplikacije, upotrebljavamo jedinstvene, stalne identifikatore uređaja u dijagnostičke i statističke svrhe – alate za praćenje aplikacija (pojavljuju li se pogreške i ako da, na kojim uređajima, itd.). Upotrebljavamo Android Advertising ID (platformu za androide) i identifierForVendor (iOS platformu).

 

 1. Dobiveni osobni podaci neće se ni na koji način stavljati na raspolaganje trećim osobama, osim u slučajevima strogo predviđenima važećim zakonskim propisima.
 2. Informacije u vezi s obradom osobnih podataka

Tko obrađuje osobne podatke i zašto?

 1. Ulogu Voditelja obrade osobnih podataka obavljat će Pružatelj usluge.
 2. Pružatelj usluge obrađuje osobne podatke u sljedeće svrhe:
 3. za potrebe sastavljanja, oblikovanja sadržaja, provedbe, izmjena ili raskida bilo kojeg ugovora sklopljenog između Pružatelja usluge i Korisnika, uključujući, posebice, ugovor koji se odnosi na upotrebu Aplikacije, ugovor u svezi s narudžbama putem online trgovine ili druge ugovore o uslugama koje se pružaju u korist Korisnika putem elektroničkih sredstava kao dio Usluge (u skladu s čl. 6. st. 1. točka b) uredbe GDPR),
 4. u svrhe nužne za izvršavanje zakonskih obveza kojima podliježe Pružatelj usluge, posebice onih koje proizlaze iz zakona od 12. srpnja 2002. o pružanju usluga putem elektroničkih sredstava (pročišćeni tekst, poljski Službeni list iz 2017. stavka 1219. s naknadnim izmjenama i dopunama) i iz poreznih zakona i računovodstvenih propisa (u skladu s čl. 6. st. 1. točka c) uredbe GDPR);
 5. u svrhe koje proizlaze iz zakonski opravdanih interesa Pružatelja usluge, a posebice:
 • provođenja marketinga proizvoda i usluga od strane Pružatelja usluge tijekom trajanja ugovora sklopljenog s Korisnikom,
 • provođenja analiza aktivnosti Korisnika kao i njihovih preferencija i osiguravanja učinkovitog funkcioniranja Usluge,
 • u svrhu podnošenja odštetnih zahtjeva i zaštite od njih, a koji mogu proizaći iz sklopljenih ugovora
 • u svrhu pružanja odgovora na pitanja postavljena u kontaktnom obrascu koji je dio Usluge – u skladu s čl.6. st. 1. točka f) uredbe GDPR;
 1. u svrhu koja je u skladu s dobrovoljnim pristankom (privolom) koji je Korisnik dao za obradu svojih osobnih podataka tj. u slučaju pretplate Korisnika na bilten, programe vjernosti ili davanja suglasnosti za sudjelovanje u natjecanjima i marketinškim akcijama (točnije naznačeno u općim uvjetima pojedinačnih natjecanja ili marketinških događaja) – u skladu s čl. 6. st. 1. točka a) uredbe GDPR.
 2. Pružatelj usluga će, osim toga, obrađivati Osobne podatke Korisnika koji posjete profile Pružatelja usluge kojima se upravlja na društvenim mrežama (Facebook, YouTube, Instagram). Takvi se podaci obrađuju isključivo u svrhe upravljanja profilom, uključujući svrhu obavještavanja Korisnika o aktivnostima Pružatelja usluge i o promocijama raznih događaja, usluga i proizvoda. Pravna osnova za obradu osobnih podataka od strane Pružatelja usluge u tu svrhu bit će opravdani (legitimni) interes (čl. 6. st. 1. točka f uredbe GDPR) koji uključuje promociju vlastite robne marke.
 3. U slučaju kada ste fizička osoba koja je vlasnik obrta koji je sklopio ugovor s Voditeljem obrade ili u slučaju u kojem su poduzete radnje prema vama prije sklapanja ugovora na vaš zahtjev, Voditelj obrade vaših osobnih podataka bit će trgovačko društvo Formaster koje je ugovorna strana u ugovoru koji ste sklopili ili koje je poduzelo radnje prije sklapanja ugovora na vaš zahtjev. U takvom slučaju, vaši osobni podaci će se obrađivati:
 • u svrhe potrebne za provedbu ugovora sklopljenog između vas i Voditelja obrade ili radi poduzimanja radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora, a sve u skladu s čl. 6. st. 1. točka b) uredbe GDPR;
 • u svrhe nužne za izvršavanje zakonskih obveza kojima podliježe Voditelj obrade, a posebice obveza koje proizlaze iz poreznih zakona i računovodstvenih propisa u skladu s čl. 6. st. 1. točka c) uredbe GDPR;
 • u svrhe koje proizlaze iz zakonski opravdanih (legitimnih) interesa Voditelja obrade, a posebice kako bi vas kontaktirali prije sklapanja ugovora i za vrijeme trajanja ugovora, te s ciljem određivanja i podnošenja odštetnih zahtjeva i zaštite od mogućih odštetnih zahtjeva prema čl. 6. st. 1 točka f) uredbe GDPR.

 

 1. U slučaju da ste osoba ovlaštena za zastupanje, kontaktna osoba ili druga osoba koja predstavlja pravnu osobu koja je sklopila ugovor s Voditeljem obrade ili druga osoba koja sudionik u provedbi ugovora s Voditeljem obrade, Voditelj obrade vaših osobnih podataka je društvo Formaster koje je ugovorna strana u ugovoru sklopljenom s gore navedenom pravnom osobom. U takvom slučaju, vaši osobni podaci će se obrađivati:
 • u svrhe koje proizlaze iz zakonski opravdanih (legitimnih) interesa Voditelja obrade, a posebice kako bi se osigurao kontakt s pravnom osobom koja je ugovorna strana ugovora s Voditeljem obrade, kako bi se provjerilo je li osoba koja kontaktira Voditelja obrade ovlaštena poduzimati radnje u ime te pravne osobe, radi pravilne provedbe ugovora sklopljenog s Voditeljem obrade te kako bi se odredili i podnijeli odštetni zahtjevi ili kako bi se društvo zaštitilo od eventualnih odštetnih zahtjeva u skladu s čl. 6. st. 1. točka f) uredbe GDPR.
 • u svrhe nužne za izvršavanje zakonskih obveza kojima podliježe Voditelj obrade, posebice obveza koje proizlaze iz poreznih zakona i računovodstvenih propisa u skladu s čl. 6. st. 1. točka c) uredbe GDPR.

Koliko dugo ćemo obrađivati osobne podatke?

 1. Voditelj obrade će s dužnom pažnjom obrađivati osobne podatke kako bi obrada osobnih podataka bila sadržajno točna i primjerena s obzirom na svrhu njihove obrade i kako bi se isti pohranjivali u obliku koji omogućuje utvrđivanje identiteta osobe na koju se odnose, i to u vremenu ne duljem nego što je to nužno kako bi se postigla svrha obrade.
 2. Voditelj obrade obrađuje osobne podatke tijekom sljedećih razdoblja:
 • Ako se obrada odvija na temelju vaše dobrovoljne suglasnosti (privole), vaši osobni podaci će se obrađivati sve dok se takva privola za obradu osobnih podataka u posebne, jasne, i zakonski opravdane svrhe ne povuče.
 • Ako je obrada osobnih podataka potrebna radi provođenja ugovora kojeg ste vi jedna od ugovornih strana ili radi poduzimanja radnji prema vašem nalogu, a prije sklapanja ugovora, vaši će se osobni podaci obrađivati za vrijeme trajanja ugovora, a zatim, nakon tog razdoblja, u razdoblju u kojem još nije nastupila zastara za eventualne odštetne zahtjeve koji mogu proizaći iz važećih zakonskih odredbi.
 • Ako je obrada osobnih podataka potrebna radi izvršavanja zakonskih obaveza kojima podliježe Voditelj obrade osobnih podataka, vaši osobni podaci će se obrađivati u razdoblju navedenom u važećim zakonskim odredbama.
 • Ako je obrada osobnih podataka potrebna u svrhe proizašle iz zakonski opravdanih (legitimnih) interesa Voditelja obrade ili trećih osoba, vaši osobni podaci će se obrađivati u razdoblju ne dužem nego što je to potrebno za svrhe u koje se takvi podaci obrađuju ili dok ne podnesete prigovor na obradu osobnih podataka u okviru obrade osobnih podataka za te svrhe, iz razloga koji se odnose na posebne situacije, osim ako Voditelj obrade osobnih podataka ne dokaže postojanje važnih i zakonski opravdanih razloga za obradu koji imaju prednost pred vašim interesima, pravima i slobodama ili iz razloga utvrđivanja i podnošenja odštetnih zahtjeva ili zaštite od istih.
 • Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, vaši osobni podaci će se obrađivati sve dok ne podnesete prigovor na obradu osobnih podataka za svrhe marketinga, u okviru u kojem je obrada povezana s takvim izravnim marketingom.

Koja su vaša prava u smislu obrade osobnih podataka?

 1. Svaka osoba na koju se podaci odnose (ako smo njihov Voditelj obrade) imat će sljedeća prava:
 • pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obuhvaća pravo na dobivanje potvrde obrađuju li se vaši osobni podaci i ako je to slučaj, pravo na pristup takvim podacima, a koji su navedeni u točki 41. Pravila o privatnosti i zaštiti osobnih podataka, te pravo na dobivanje preslike osobnih podataka koji su predmet obrade,
 • pravo na ispravak osobnih podataka koje obuhvaća pravo da naložite Voditelju osobnih podataka da ispravi vaše osobne podatke koji su netočni,
 • pravo na brisanje osobnih podataka.

 

Pravo na brisanje osobnih podataka može se iskoristiti:

 • ako osobni podaci nisu više potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • ako je osoba na koju se osobni podaci odnose povukla privolu na kojoj se temelji obrada u skladu s čl. 6. čl. 1. točka a) uredbe GDPR ili čl. 9. st. 2. točka a) uredbe GDPR i ne postoji zakonska osnova za takvu obradu;
 • ako je osoba na koju se osobni podaci odnose podnijela prigovor na obradu njezinih osobnih podataka u skladu s čl. 6. st. 1. točka e) ili f) uredbe GDPR, uključujući izradu profila na temelju tih propisa, te ako ne postoje nadređeni i zakonski opravdani razlozi za obradu ili je osoba na koju se osobni podaci odnose podnijela prigovor na obradu svojih osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga;
 • ako su osobni podaci obrađeni na nezakonit način;
 • ako se osobni podaci moraju izbrisati kako bi se ispunila zakonska obveza Voditelja obrade;
 • ako su osobni podaci prikupljeni u svrhu pružanja usluga informacijskog društva izravno djetetu.

Pravo na brisanje podataka neće se moći ostvariti ako je obrada potrebna:

 • da se podnese zahtjev za korištenjem prava na slobodu govora i prava na pristup informacijama;
 • da se izvrši zakonska obveza potrebna za obradu kojoj Voditelj podliježe ili da se izvrši zadatak koji je u javnom interesu ili je dio ovlasti javne uprave povjerene Voditelju obrade;
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s čl. 89. st. 1. uredbe GDPR, pod uvjetom da je moguće da zakon koji se spominje u st. 1. sprječava ili drastično ometa provedbu svrha takve obrade.
 • da se utvrdi i podnese odštetni zahtjev ili da se zaštiti od istoga.
 1. pravo na ograničenje obrade osobnih podataka:
 • ako osoba na koju se osobni podaci odnose dovede u pitanje točnost osobnih podataka – u razdoblju u kojem je Voditelju obrade omogućeno da provjeri točnost takvih podataka;
 • ako je obrada nezakonita i osoba na koju se osobni podaci odnose podnese prigovor na brisanje osobnih podataka tražeći u zamjenu ograničenje obrade;
 • Voditelju obrade više ne trebaju osobnih podaci u svrhe obrade, ali su potrebni osobi na koju se odnose kako bi odredila i podnijela odštetni zahtjev ili ga obranila;
 • osoba na koju se osobni podaci odnose je podnijela prigovor na obradu njezinih osobnih podataka u skladu s čl. 6. st. 1. točka e) ili f) uredbe GDPR, uključujući izradu profila koji se temelji na tim propisima dok se ne utvrdi ima li zakonski opravdani razlog Voditelja obrade prednost pred razlogom prigovora koji je podnijela osoba na koju se osobni podaci odnose.
 1. pravo na prijenos podataka koje obuhvaća pravo na primanje osobnih podataka i njihovo slanje drugom voditelju obrade ili pravo da zahtijevate, ako je to tehnički izvedivo, da se takvi podaci izravno pošalju drugom voditelju obrade u okviru obrade takvih podataka s vašom privolom i u svrhe koje su potrebne za provedbu ugovora i obradu podataka na automatizirani način;
 2. pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podatka u okviru:
 • obrade osobnih podataka za svrhe koje proizlaze iz zakonski opravdanih (legitimnih) interesa Voditelja obrade u skladu s čl. 6. st. 1. točka f) uredbe GDPR, osim ako Voditelj obrade može dokazati postojanje važnih, zakonski opravdanih razloga za takvu obradu zbog kojih ti razlozi imaju prednost pred interesima, pravima i slobodama osobe na koju se podaci odnose ili predstavljaju osnovu za utvrđivanje i podnošenje odštetnih zahtjeva ili zaštitu od istih;
 • obrade osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, uključujući izradu profila.
 1. Osoba na koju se osobni podaci odnose ima pravo, u bilo kojem trenutku, povući privolu danu za obradu osobnih podataka te to neće utjecati na zakonitost obrade koja je bila provedena dok je postojala privola, a prije njezinog opoziva. Opoziv privole se obavlja slanjem obavijesti na: [email protected].

 

 • Osoba čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo podnijeti pritužbu nadležnom tijelu npr. voditelju Ureda za zaštitu osobnih podataka, ako smatra da se obradom osobnih podataka krše zakonski propisi.

Je li davanje osobnih podataka obvezno?

 • Ako se osobni podaci obrađuju na temelju privole koju je dala osoba na koju se ti podaci odnose, davanje osobnih podataka se smatra dobrovoljnim. Nedavanje osobnih podataka će za posljedicu imati npr. nemogućnost da se pruži usluga, ako privola predstavlja uvjet da bi se ta usluga pružila.
 • Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe potrebne za provedbu ugovora kojeg je jedna od ugovornih strana osoba na koje se podaci odnose ili kako bi se poduzele radnje na nalog osobe na koju se podaci odnose, a prije sklapanja ugovora, pružanje osobnih podataka će biti dobrovoljno, ali nužno za sklapanje ugovora s Voditeljem obrade.
 • Ako je obrada osobnih podataka potrebna za izvršavanje zakonskih obveza Voditelja obrade, pružanje osobnih podataka smatrat će se zakonskim zahtjevom.
 • Ako se osobni podaci obrađuju za svrhe koje proizlaze iz zakonski opravdanih (legitimnih) interesa Voditelja obrade ili treće osobe, pružanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali nužno za te svrhe.

Kome se mogu obratiti u svezi pitanja koja se odnose za zaštitu osobnih podataka?

 • Za sva pitanja vezano za zaštitu osobnih podataka, možete se obratiti Voditelju obrade putem e-mail adrese ili pošte:
 1. Formaster S.A. sa sjedištem u Kielceu (25-818), ul. Fabryczna 24 ili putem elektronske pošte: [email protected];
 • Za pitanja koja se odnose na zaštitu osobnih podataka, možete se obratiti osobi koju je imenovao Voditelj obrade, a na sljedeću adresu elektronske pošte: [email protected].

Kome se osobni podaci prenose?

 • Primatelji osobnih podataka mogu obuhvaćati – samo u slučajevima kada je to potrebno ili u okviru u kojem je to potrebno – pravne osobe koje surađuju s Voditeljem obrade u okviru usluga koje pruža Voditelj obrade i podrške tekućim poslovnim procesima Voditelja obrade, posebice pravnim osobama koje pružaju usluge poput knjigovodstva, marketinga, pravnih usluga, usluga dostave ili IT usluga, prijevoznicima i pružateljima drugih dodatnih usluga povezanih s pružanjem usluga Voditelja obrade kao dio Usluge ili Aplikacije.
 • Voditelj obrade neće prenositi osobne podatke trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

Osnovni načini kako se osigurava sigurnost osobnih podataka

 • Poštujemo pravo na vašu privatnost i vodimo računa o sigurnosti osobnih podataka. Zbog toga upotrebljavamo npr. sigurnosni protokol za enkripciju komunikacije (SSL) te provodimo nadzor pristupa kako bismo eventualnu povredu sigurnosti osobnih podataka sveli na najmanju moguću mjeru.
 • Osobne podatke obrađuju isključivo ovlaštene osobe i u okviru u kojem im je to potrebno s obzirom na njihove dužnosti i zadatke. Voditelj obrade će osigurati da sve operacije s osobnim podacima bilježe i obavljaju isključivo ovlašteni zaposlenici i partneri.
 • Voditelj obrade će poduzeti sve potrebne radnje kako bi njegovi podizvođači ili ostale pravne osobe s kojima surađuje jamčili primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera u svakom pojedinom slučaju za vrijeme njihove obrade osobnih podataka prema nalogu Voditelja obrade.
 1. Postupak ostvarivanja prava osoba na koje se osobni podaci odnose

 

 1. Postupanje po navedenim zahtjevima izvršit će Voditelj obrade u smislu odredbi uredbe GDPR. Gornja odredba znači da u slučaju situacija iz uredbe GDPR, a koje su navedene u točki 20. Pravila o privatnosti i zaštiti osobnih podataka, takav postupak možda neće biti na raspolaganju osobe na koju se podaci odnose ili će se zahtjev izvršiti uz naplatu naknade kako bi se pokrili troškovi njegovog izvršenja.
 2. Zahtjev se mora poslati na: [email protected].
 3. U slučaju neobrađivanja osobnih podataka Podnositelja zahtjeva od strane Voditelja obrade (ne uključujući obradu osobnih podataka u svrhe samog zahtjeva), Podnositelj zahtjeva će o tome biti obaviješten i njegovi podaci koji su bili prikupljeni kao dio podnošenja zahtjeva bit će odmah izbrisani.
 4. Po zaprimanju zahtjeva, Voditelj obrade će odmah obavijestiti Podnositelja zahtjeva o primitku i unijeti informacije o zahtjevu u svoj registar.
 5. Voditelj obrade će imati pravo utvrditi identitet Podnositelja zahtjeva. Ako Voditelj obrade ne može uspješno utvrditi identitet Podnositelja zahtjeva iz razloga za koje nije odgovoran Podnositelj zahtjeva, to može za posljedicu imati nemogućnost postupanja po podnesenom zahtjevu te će Podnositelj zahtjeva odmah biti o tome obaviješten.
 6. Voditelj obrade dužan je odgovoriti na Podnositeljev zahtjev u roku od najviše 3 (tri) dana računajući od datuma njegovog primitka. U objektivno opravdanim slučajevima (npr. slučajevi koji zahtijevaju ulaganje velikog napora od strane Voditelja obrade), gore navedeno razdoblje može se produžiti na 2 (dva) mjeseca te će Podnositelj zahtjeva o tome biti obaviješten.
 7. Kao dio provedbe prava na pristup osobnim podacima, Podnositelj zahtjeva će primiti informaciju o podacima koji se obrađuju, u rasponu u kojem se to odnosi na zahtjev, kao i sljedeće informacije:
 • svrhu obrade;
 • kategorije osobnih podataka koje se obrađuju;
 • informacije o primateljima i kategorijama primatelja kojima su osobni podaci priopćeni ili će biti priopćeni, a posebice o primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • u mjeri u kojoj je to najviše moguće, o planiranom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, a ako to nije moguće, metodu prema kojoj je takvo razdoblje utvrđeno;
 • informacije o automatiziranom odlučivanju, uključujući odluke o izradi profila i bitne informacije o pravilima za odlučivanje kao i informacije o važnosti i očekivanim posljedicama takve obrade za osobu na koju se podaci odnose;
 • pravu da naloži Voditelju obrade da ispravi, izbriše ili ograniči obradu osobnih podataka ili da podnese prigovor na takvu obradu (ako takvo pravo može biti dano);
 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od osobe na koju se odnose – bilo koje dostupne informacije o izvoru takvih podataka;
 • pravu da podnese pritužbu nadležnom tijelu.
 1. U slučaju ostvarivanja prava na pristup podacima i prava na njihov prijenos, odgovor koji se daje Podnositelju zahtjeva uključivat će i presliku njihovih osobnih podataka u uobičajeno poznatim i dostupnim formatima koji su strojno čitljivi.
 2. Molimo podnesite bilo kakve pritužbe vezano za provedbu ovog postupka na sljedeću adresu:
 3. Formaster S.A. z siedzibą w Kielcach (25-818), ul. Fabryczna 24 ili elektronskim putem na: [email protected];
 4. Pritužba će se odmah uzeti u razmatranje, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od datuma njezinog primitka te će Podnositelj zahtjeva odmah biti obaviješten o tome. Osim toga, Podnositelj zahtjeva će biti obaviješten da je pritužba zaprimljena. Informacije o pritužbi bit će unijete u registar koji vodi osoba koja je zadužena za pitanja koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.
 5. Datoteke kolačića
 6. Usluga upotrebljava datoteke kolačića. „Kolačićima“ se smatraju IT podaci pohranjeni u uređajima krajnjih korisnika, a koji omogućuju korištenje mrežnih stranica. Posebice, kolačićima se smatraju tekstualne datoteke koje sadrže naziv mrežne stranice od koje dolaze, razdoblje pohrane na uređajima krajnjih korisnika i jedinstveni broj.
 7. Usluga ne prikuplja nikakve informacije na automatizirani način, osim informacija sadržanih u datotekama s kolačićima.

 

 1. Pružatelj usluge upotrebljava dvije vrste datoteka kolačića:
 • Privremeni kolačići (kolačići sesije): oni se pohranjuju na Korisnikovom uređaju i ostaju tamo do kraja sesije određenog mrežnog preglednika. Pohranjene informacije se nakon toga trajno uklanjaju iz memorije Uređaja. Mehanizam privremenih kolačića ne dopušta preuzimanje osobnih podataka niti povjerljivih informacija iz Korisnikovog uređaja.
 • Trajni kolačići: oni se pohranjuju u Korisnikovom uređaju i tamo se čuvaju dok ih ne izbrišete. Nakon završetka sesije određenog mrežnog preglednika ili kada se Uređaj ugasi, takvi kolačići neće biti izbrisani iz Korisnikovog uređaja. Mehanizam trajnih kolačića ne dopušta preuzimanje bilo kojih osobnih podataka ili povjerljivih informacija iz Korisnikovog uređaja.
 1. Datoteke kolačića namijenjene su za korištenje mrežnih stranica Usluge. Pružatelj usluge upotrebljava takve datoteke:
 • za svrhe prijave i održavanja Korisnikove sesije na svakoj uzastopnoj stranici Usluge,
 • radi prilagodbe sadržaja mrežne stranice Usluge Korisnikovim individualnim preferencijama, a posebice te datoteke prepoznaju Uređaj kako bi prikazale stranicu u skladu s Korisnikovim preferencijama,
 • radi stvaranja anonimnih statistika (ne uključujući mogućnost identifikacije Korisnika) koje pomažu u razumijevanju načina na koji Korisnici Usluge upotrebljavaju mrežnu stranicu Usluge, što omogućuje poboljšavanje strukture i sadržaja tih mrežnih stranica.
 • radi spremanja postavki koje je odabrao Korisnik i kako bi se personaliziralo Korisnikovo sučelje npr. u smislu odabira jezika ili regije iz koje Korisnik dolazi, veličine fonta, izgleda mrežne stranice, itd.
 • radi pravilnog rukovanja partnerskim programom, a posebice kako bi bilo moguće utvrditi izvore preusmjeravanja Korisnika na mrežne stranice Usluge.
 1. Prikupljeni podaci se upotrebljavaju za nadzor i praćenje načina na koji Korisnici upotrebljavaju naše mrežne stranice kako bismo poboljšali funkcioniranje Usluge osiguravajući učinkovitije pretraživanje. Pratimo informacije o Korisnicima upotrebljavajući alat Google Analytics koji bilježi ponašanje Korisnika na mrežnim stranicama usluge.
 2. Sljedeće vrste datoteka kolačića upotrebljavaju se kao dio Usluge:
 • „nužni kolačići” kolačići koji omogućavaju korištenje usluga dostupnih kao dio naše Usluge npr. autorizacijski kolačići koji se upotrebljavaju za usluge koje zahtijevaju autorizaciju u okviru Usluge;
 • kolačići koji se upotrebljavaju kako bi se osigurala sigurnost npr. upotrebljavaju se kako bi se utvrdila zlouporaba u okviru autorizacije kao dijela Usluge;
 • „kolačići izvedbe“ koji omogućavaju prikupljanje informacija o načinu na koji se koriste mrežne stranice Usluge;
 • „funkcionalni kolačići“ koji omogućavanju „pamćenje“ odabranih postavki Korisnika i personalizaciju Korisnikovog sučelja npr. u smislu odabira jezika ili regije iz koje Korisnik dolazi, veličine fonta, izgleda mrežne stranice, itd.;
 • „oglašivački kolačići“ koji omogućuju da se Korisnicima pokazuju oglasi koji najviše odgovaraju njihovim interesima.
 1. Kolačići koje upotrebljavaju partneri Pružatelja usluge, uključujući, posebice, korisnike mrežnih stranica kojima upravljaju partneri Pružatelja usluge, podliježu njihovim vlastitim pravilima o privatnosti i zaštiti osobnih podataka.
 2. Općenito govoreći, softver koji se koristi za pretraživanje mrežnih stranica dopušta, prema zadanim postavkama, pohranu kolačića na Korisnikovom uređaju. Korisnik može promijeniti te postavke kako bi blokirao automatizirano upravljanje kolačićima u postavkama mrežnog preglednika ili kako bi primio informaciju u svakom pojedinom slučaju kada se takvi kolačići šalju na Korisnikov uređaj.
 3. Korisnici Usluge mogu u bilo kojem trenutku promijeniti postavke koje se odnose na datoteke kolačića. Detaljnije informacije o mogućnostima i metodama upravljanja datotekama kolačića dostupne su u postavkama softvera (mrežnog preglednika).

Primjer mogućnosti promjena postavki kod popularnih preglednika:

– Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Kola%C4%8Di%C4%87 HYPERLINK “https://support.mozilla.org/hr/kb/Kola%C4%8Di%C4%87i” HYPERLINK “https://support.mozilla.org/hr/kb/Kola%C4%8Di%C4%87i” HYPERLINK “https://support.mozilla.org/hr/kb/Kola%C4%8Di%C4%87i”i

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hr-hr/topic/upravljanje-kola%C4%8Di%C4%87ima-i-njihovo-brisanje-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop HYPERLINK “https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr” HYPERLINK “https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop HYPERLINK “https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr”& HYPERLINK “https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr”hl=hr” HYPERLINK “https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr”& HYPERLINK “https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr” HYPERLINK “https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop HYPERLINK “https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr”& HYPERLINK “https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr”hl=hr” HYPERLINK “https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr”hl=hr

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/

 

 

 1. Izravni marketing
 • Provođenje aktivnosti izravnog marketinga od strane društva Formaster može se odvijati na način da se šalju trgovačke informacije putem elektronskih sredstava komunikacije, posebice putem elektroničke pošte ili telefona (odnosi se na mobilnu aplikaciju „My Dafi“).
 • Društvo Formaster vam može slati informacije o proizvodima i uslugama općenito, u slučaju da ste dali dobrovoljnu privolu na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe. Privola za obradu osobnih podataka može se opozvati u bilo kojem trenutku.
 • Slanje informacija o proizvodima i uslugama društva Formaster putem elektroničke komunikacije zahtijeva davanje suglasnosti za primanje trgovačkih informacija putem sredstava elektroničke komunikacije, posebice putem elektroničke pošte i davanjem adrese elektroničke pošte.
 • Predstavljanje informacija o proizvodima i uslugama društva Formaster putem telefona zahtijeva vašu suglasnost za upotrebu telekomunikacijskih krajnjih uređaja za svrhe izravnog marketinga i davanje pristupa telefonskom broju.
 • Ako više ne želite primati informacije o proizvodima i uslugama društva Formaster, možete opozvati svoju privolu za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ili podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka za svrhe izravnog marketinga, uključujući izradu profila, u okviru u kojem je obrada povezana s takvim izravnim marketingom.

 

 1. Završne odredbe
 • Voditelj obrade zadržava pravo izmjene Pravila o privatnosti i zaštiti osobnih podataka zbog razvoja internetske tehnologije, mogućih izmjena zakona u pogledu osobnih podataka ili razvoja Mrežne stranice. Sve informacije o promjenama pružit ćemo na jasan i razumljiv način.
 • Uvedene promjene stupit će na snagu na datum kojeg Pravila o privatnosti i zaštiti osobnih podataka budu objavljena u okviru Mrežne stranice.